Veel gestelde vragen (FAQ)

Omdat tijdens de voorbereidende ALV van 7 april 2015 is besloten om verder te gaan met het SDE+ subsidiemodel, is er geen “limiet” op het aantal panelen dat u kunt aanschaffen.
De eis waar ZECK nog wel rekening mee moet houden, is het minimum aantal van 50 deelnemers. Deze eis is afkomstig uit de voorwaarden van de provinciale startsubsidie.

Ja, maar de leden van de tennisvereniging en coöperatie ValleiEnergie krijgen wel voorrang.

De mensen die hebben ingeschreven vóór 3 juni mei 2015 hebben voorrang boven mensen die zich later inschrijven. Leden van tennisvereniging Keltenwoud en leden van Coöperatie Vallei Energie gaan voor overige inschrijvers.
Effectief is daarmee de volgorde van toewijzing:
1. Leden van tennisvereniging Keltenwoud, ingeschreven tot en met 3 juni 2015;
2. Leden van Coöperatie Vallei Energie, ingeschreven tot en met 3 juni 2015;
3. Overige inschrijvingen, ingeschreven tot en met 3 juni 2015;
4. Leden van tennisvereniging Keltenwoud, ingeschreven na 3 juni 2015;
5. Leden van Coöperatie Vallei Energie, ingeschreven na 3 juni 2015;
6. Overige inschrijvingen, ingeschreven na 3 juni 2015;

Nee, de panelen zijn en blijven eigendom van de coöperatie ZECK (ZECK). Wel kan het lidmaatschap (mogelijk tegen een vergoeding) worden overgedragen.

Op 7 april 2015 is tijdens de voorbereidende algemene ledenvergadering besloten om gebruik te gaan maken van de toegewezen SDE+ subsidie, en het postcoderoosmodel te verlaten. Uw postcode / woonadres is daardoor geen randvoorwaarde meer om te mogen meedoen, mits u woonachtend bent in Nederland.

Bij verhuizing verandert er niets.

U moet minimaal 5 jaar deelnemen aan het project om aan de subsidievoorwaarden van de provincie Gelderland te voldoen.

Nee.
Door het veranderen van de postcoderoosmodel naar de SDE+ subsidie valt ook de constructie van de twee geldstromen weg.
De teruggave aan u als particulier van een deel van de energiebelasting komt te vervallen.
Er blijft één geldstroom over: de feitelijke opbrengst van de zonnepanelen vermeerderd met de SDE+ exploitatiesubsidie. Deze geldstroom loopt via ZECK die het bedrag 1x per jaar aan de leden uitgekeerd na aftrek van de kosten.
Dit maakt het financiële plaatje een stuk overzichtelijker.

Het bestuur van ZECK gaat uit van een exploitatieduur van minimaal 16 jaar. Wat er daarna gebeurt met de installatie is nog niet zeker. Dit wordt op dat moment bepaalt door de Algemene Ledenvergadering.

De financiële opbrengst bestaat uit de verkoop van de opgewekte stroom en de SDE+ subsidie.
De daadwerkelijk prijs voor de verkochte stoom is variabel of ligt slechts voor maximaal enkele jaren vast.
De SDE+ subsidie zorgt er echter voor dat de verkoopprijs voor de verkochte elektriciteit tot 14,5 cent per kWh wordt “aangevuld”.
Deze SDE+ subsidie is gegarandeerd voor 15 jaar.
Door de SDE+ subsidie, en de start subsidie van de provincie Gelderland, ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit project een positief rendement zal opleveren. Enige garantie hierop kan echter niet worden gegeven.

Deze subsidie dient om het exploitatierisico, het risico van prijsfluctuaties, te minimaliseren. Hiertoe wordt een prijs van 14,5 cent geproduceerde kWh gegarandeerd. De opbrengst van de stroom verkoop is dan niet meer afhankelijk van de fluctuerende marktprijs.
De SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) is een landelijke ingevoerde regeling.
Vorig jaar is deze subsidie aangevraagd door het bestuur van ZECK en deze is op 31 maart 2015 toegekend.

Het project ZECK heeft in juni 2014 een investeringssubsidie van de provincie Gelderland gekregen. Deze subsidie dekt 25% van de totale investering.
Daarnaast heeft ZECK in maart 2015 een SDE+ subsidie toegekend gekregen. Dit is een exploitatiesubsidie, een subsidie die gedurende de looptijd van 15 jaar geldt om prijsfluctuaties van de door ZECK verkochte elektriciteit op te vangen.
Als derde regeling voor dit soort projecten is er de postcoderoos. De postcoderoos is een locatie gebonden subsidie die recht geeft aan de particuliere deelnemer voor gedeeltelijke teruggave van de betaalde energiebelasting over de thuis verbruikte elektriciteit.
De investeringssubsidie is stapelbaar met óf de postcoderoosregeling óf de SDE+ subsidie.
ZECK heeft gekozen om gebruik te maken van de investeringssubsidie en de SDE+ subsidie.

De berekende jaarlijkse kosten zijn redelijk zeker omdat na de bouw een zonnepaneleninstallatie weinig onderhoud en risico met zich meebrengt. Het project uitvoerig doorgerekend. Naast de normale produktgaranties op de installatie worden de gangbare risico’s verzekerd.

Alle gangbare ale risico’s worden verzekerd gedurende de exploitatieduur.

In tegenstelling tot veel vergelijkbare projecten is dat bij deelname aan ZECK niet nodig. Het bestuur hecht veel waarde aan keuzevrijheid voor de deelnemers.

Wanneer het teruglevertarief (het tarief waartegen ZECK de opgewekte elektriciteit verkoopt) lager wordt, heeft dit een geen invloed op uw netto opbrengst. Een lager teruglevertarief wordt namelijk gecompenseerd door de SDE+ subsidie.

Het inschrijfgeld per zonnepaneel is vastgesteld op €265 per paneel. Dit bedrag is gebaseerd op alle kosten en de provinciale investeringssubsidie die zijn opgenomen in het verdienmodel (business case).
De verwachting is dat binnen een half jaar al de BTW over dit bedrag kan worden uitgekeerd waardoor na een half jaar de netto investering nog maar 219 euro per paneel is.

In het voorjaar van 2015 is een landelijke discussie geweest over het moeten heffen van 21% BTW over het inleggeld in zonne-energiecoöperaties. Toen dit initiatief vorig jaar gestart werd, was nog geen sprake van deze heffing.
Inmiddels heeft ZECK uitsluitsel gekregen van de belastingdienst dat er géén BTW over het inleggeld hoeft worden geheven.

Nee, u betaalt gewoon energiebelasting betalen over de energie die u afneemt van uw leverancier. De investering in de zonnepanelen en de opbrengsten daarvan staan los van de energiebelasting.

Deze eis hangt samen met de eisen aan een postcoderoosconstructie. Deze eis is niet meer relevant in verband met de overstap naar de SDE+ subsidie.

De IRR is het te verwachten rendement op een investering, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte en het tijdstip van de kasstromen voor opbrengsten en uitgaven (verdiscontering) voor deze investering.
IRR is daarmee een manier op het rendement te berekenen en het is gangbaar is om dit per jaar te berekenen.
De IRR houdt rekening met het tijdstip waarop de inleg wordt terugbetaald. Bij Het bestuur is dit elk jaar een -nader te bepalen deel- van de inleg.
Bij IRR wordt dus gekeken naar het tijdstip van de kasstromen.
Voorbeeld: stel een investering van 1.000 Euro met terugbetaling in 10 jaarlijkse termijnen. Dan is het gemiddelde geïnvesteerde bedrag € 550 (jaar 1 €1000 en jaar 10 € 100. Stel het totale rendement in euro’s is 100 dan moet dit gerelateerd worden aan die 550 Euro.
Bij spaargeld relateer je aan 1000 euro, die gedurende de hele looptijd blijft staan. Dat geeft een ander rendement cq niet-IRR.

Nee, deze investering valt niet onder een box 3 vrijstelling voor groenbeleggingen.

Nee, maar het is uiteraard wel verplicht om lid te zijn van coöperatie ZECK. Buiten het inleggeld zijn er geen verdere lidmaatschapkosten.

Polykristallijne zonnepanelen worden gemaakt silicium. Dit is een natuurlijk product en kan daardoor van kleur verschillen.

Tussen paneel en glas kan vocht zitten. Afhankelijk van lichtinval levert dit een andere “kleur”.

Dit effect wordt versterkt doordat panelen parallel aan het dak lopen en het dak niet helemaal strak is.

Door de kleurverschillen kan het ene paneel net iets meer warmte absorberen dan de ander, en dit kan ervoor zorgen dat de druppeld op het ene paneel sneller verdampen dan op het andere.