Maandelijks archief: december 2016

Informatiebulletin 17

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Vertrek bestuurslid Alexander Beffers
  • Actuele productie
  • Service Enersolar
  • Subsidies

 Vertrek bestuurslid Alexander Beffers

In de bestuursvergadering van 25 oktober heeft Alexander Beffers zijn vertrek als bestuurslid kenbaar gemaakt. In verband met mantelzorgtaken kan hij onvoldoende aandacht geven aan ZECK. Uiteraard hebben wij alle begrip voor zijn keuze. Wij bedanken Alexander voor zijn waardevolle inbreng en zijn plezierige aanwezigheid.

Het bestuur is daarmee gekrompen tot drie leden (Martijn Gesink, voorzitter; Titus van Houwelingen, secretaris; Albert Heringa, penningmeester). Een vierde bestuurslid is van harte welkom. Heeft u belangstelling of wilt u eerst meer informatie? Stuur dan een berichtje naar het secretariaat of bestuur.

 Actuele productie

Inmiddels heeft onze installatie een vol jaar geproduceerd. Onderstaand schema geeft de werkelijk gemeten productie weer en de theoretisch verwachte productie van november ’15 tot en met oktober ‘16.

Werkelijke productie (kWh) Prognose (kWh) Afwijking
Productiejaar 178.423 161.900 + 10%

Ondanks de langdurige storing aan één van de omvormers aan het begin van het jaar, hebben we na een jaar ruim 10% boven verwachting geproduceerd! En dat is goed nieuws voor het milieu en voor ons als leden van Coöperatie ZECK.

In het tweede half jaar is er enkele keren een storing geweest in de rapportage van de opbrengsten. Dit kwam steeds snel onder onze aandacht door oplettende leden, en in het bijzonder ons lid Jan Janssen, die ons ondersteunt bij de monitoring.

Een storing in de rapportage heeft geen invloed op de daadwerkelijke opbrengsten.

Service Enersolar

Tijdens de ALV hebben we stilgestaan bij het serviceniveau van onze leverancier, Enersolar. In de vorige nieuwsbrief hebben we de (op 9 juni) gemaakte afspraken met Enersolar opgesomd.

De betaling van het toegezegde bedrag is op 19 december ontvangen. Op dit moment proberen we tot afspraken te komen over de monitoring en de overige werkzaamheden, die volgens ons onderdeel uitmaken van het contract met Enersolar. We hopen daar begin 2017 meer duidelijkheid in te kunnen geven.

Subsidies

Zoals u weet is onze business case grotendeels gebaseerd op de éénmalige investeringsubsidie van de Provincie Gelderland en een exploitatiesubsidie van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Afgelopen zomer hebben we de definitieve subsidie-aanvraag bij Provincie Gelderland ingediend. Daarop ontvingen wij een beschikking, die lager was dan verwacht. De Provincie heeft ons in de gelegenheid gesteld om onze zienswijze op deze beschikking in te dienen. Van deze gelegenheid hebben wij uiteraard gebruik gemaakt. De kern van het verschil in inzicht betreft de geleverde prestatie. De Provincie staat op het standpunt dat er een kleinere installatie is gebouwd dan vooraf ingeschat, namelijk 720 i.p.v. 1000 panelen. Daarom is het voornemen van de Provincie om de subsidie evenredig te verlagen.

Wij hebben aangevoerd dat de meeste prestaties volledig zijn gehaald, en dat het deel dat niet volledig is gehaald, wel grotendeels is gehaald.

De verlaging van het aantal panelen heeft te maken heeft met de overgang van postcoderoos-subsidie naar SDE+-subsidie. Daarvoor gelden andere aansluitvoorwaarden van de netbeheerder. Het plaatsen van 1000 panelen zou tot bijna een verdubbeling van de aansluitkosten leiden. De opbrengsten zouden minder dan evenredig toenemen. Daarmee zou het plaatsen van 1000 panelen een behoorlijk nadelige invloed hebben gehad op het netto rendement.

RVO doet bij alle gesubsidieerde projecten een onderzoek of er geen subsidies onrechtmatig worden “gestapeld”, de zogenaamde MSK-toets. Zodra de definitieve toezegging van de Provincie binnen is, kunnen we de bijbehorende vragenlijst afronden en laten toetsen door een accountant.

Het bestuur van ZECK wenst u fijne feestdagen en een buitengewoon zonnig 2017!