Maandelijks archief: augustus 2014

Informatiebulletin 3

Infobulletin #3: Project Zonne-Energiecentrale Keltenwoud

LET OP! De 1e Algemene Ledenvergadering Coöp. ZECK van 2 september is UITGESTELD naar de maand oktober (en staat dan open voor iedereen)

Bennekom, 30 augustus 2014

Geachte deelnemers/aspirant-leden en andere belangstellenden,

Er is veel gebeurd sinds Infobulletin #2 van half juni, en met een goed rendement! Op de 3e informatieavond van 8 juli is door de daar aanwezige 30 belangstellenden besloten om Coöperatie ZECK daadwerkelijk op te richten. Met het doel om samen een collectief systeem van minstens 922 zonnepanelen op de Tennishal Keltenwoud te realiseren, bestemd voor particulieren/huishoudens die geen of onvoldoende panelen op eigen dak kunnen plaatsen voor het eigen stroomverbruik of om andere redenen. De eerste echte stappen op weg naar de realisatie van Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud zijn daarmee gezet.

Belangrijke motivatie voor dit besluit was dat gebruik gemaakt kan worden van 25% subsidie op de investeringskosten, die de Provincie Gelderland heeft toegekend. De tweede reden is het financiële voordeel dat de Rijksoverheid sinds 1 januari 2014 aan particulieren/huishoudens biedt door vermindering van de energiebelasting bij collectieve energieopwekking, en gegarandeerd voor 10 jaar.

Stand van zaken

 1. Het oprichtingsbesluit is gebaseerd op twee terugverdien-modellen die zijn gepresenteerd op 8 juli 2014. Het uiteindelijke voorkeursmodel “Zondelen” op die avond is vanaf de volgende dag gepubliceerd op beide websites van Coöperatie ValleiEnergie en Tennisvereniging Keltenwoud.

Van de aanwezige potentiële deelnemers heeft initiatiefnemer Coöperatie ValleiEnergie de opdracht meegekregen het verkoopcontract voor de opgewekte elektriciteit met energieleverancier Greenchoice zo gunstig mogelijk te maken, en met de hoogst mogelijke verkoopprijs per kWh opgewekte elektriciteit. De onderhandelingen over de laatste details daarvan lopen nog en zullen half

 

september zover kunnen zijn om het resultaat op te nemen in het definitieve terugverdien model behorende bij de te ondertekenen Ledenovereenkomst.

 1. Kort voor de zomervakantie is in lokale kranten gepubliceerd en geadverteerd over ons project ZECK om ook buiten Tennisvereniging Keltenwoud en Coöperatie ValleiEnergie andere belangstellenden te kunnen laten inschrijven. Ook is per e­mail door aspirant-leden een actie gestart hun familie, vrienden, kennissen, buren, en collega’s te interesseren voor het project ZECK.
 2. Er hebben zich nu 65 potentiële deelnemers aangemeld en daarmee zijn 900 zonnepanelen gereserveerd, gemiddeld 14 stuks per deelnemer. Het doel ligt op uiteindelijk 70 leden met totaal minimaal 922 gecontracteerde zonnepanelen.
 3. Aangemelde potentiële deelnemers zijn nu aspirant-leden van Coöperatie ZECK.
 4. Er is een voorlopig Bestuur gevormd bestaande uit 7 aspirant-leden, die de concept statuten hebben bestudeerd en voorgelegd aan de notaris. Coöperatie ZECK U.A. is door hen als het Bestuur op 17 juli 2014 opgericht bij notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn in Ede.

Inmiddels heeft de registratie van Coöperatie ZECK in het Handelsregister van de KvK plaatsgevonden, is er een eigen bankrekening geopend bij de Triodos Bank, en heeft de Belastingdienst deze Coöperatie aangewezen als onderneming voor omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

 1. Omdat Coöperatie ZECK als rechtspersoon gaat optreden namens de Leden, is het noodzakelijk dat een individuele Ledenovereenkomst door aspirant-leden wordt ondertekend om Lid te kunnen worden. Het concept hiervan staat al vanaf medio mei op beide websites gepubliceerd. Het bestuur heeft de Ledenovereenkomst verder uitgewerkt en deze wordt minimaal 2 weken voor de te houden 1e Algemene Ledenvergadering ter ondertekening aan de aspirant-leden toegezonden. Dat is ook het moment waarop de aspirant-leden zich als Lid aan dit project zullen binden. Op de 1e ALV, die open staat voor iedereen, wordt zo nodig een verdere toelichting gegeven.
 2. Het terugverdien model is nagenoeg definitief, en wordt steeds als gevolg van uitkomsten van de meest recente onderhandelingen geactualiseerd. Het Inleggeld per zonnepaneel (€ 250) en terugverdientijd (prognose: <10 jaar) wijzigen niet.
 3. Met de Belastingdienst is verder overlegd over de uitbetaling straks van de vermindering Energiebelasting (teruggaaf 9,1 eurocent inclusief 21% BTW per opgewekte kWh). De Belastingdienst staat niet toe dat een andere dan de eigen Energieleverancier van het Lid thuis, deze teruggave verrekent op basis van de jaarlijkse Ledenverklaring. Die verklaring moet de Coöperatie ZECK aan het Lid afgeven met vermelding van het betreffende energieaandeel dat in het afgesloten jaar voor het Lid is opgewekt door ZECK.

 

Elke Energieleverancier is wettelijk verplicht dit te verrekenen met haar energieklant die deze Ledenverklaring inlevert. Dit betekent dat energiebedrijven dit niet kunnen weigeren. De Coöperatie ZECK en Coöperatie ValleiEnergie zullen leden ondersteunen om dit zonder administratiekosten te kunnen laten verlopen.

Het vervolg

 1. Coöperatie ZECK zal het project ZECK pas laten realiseren als minimaal 55 Leden een handtekening hebben geplaatst onder hun eigen Ledenovereenkomst en ingeleverd, en daarmee in totaal minimaal 800 zonnepanelen zijn gecontracteerd. Het streven is om dit in de 2e helft van oktober 2014 voor elkaar te hebben.
 2. Het Bestuur heeft een voorlopige keuze gemaakt voor de leverancier van de Zonne-EnergieCentrale. Dit is Solention BV te Bennekom, waarmee inmiddels vooruitlopend op de opdracht door 2 aspirant-leden nadere gesprekken zijn gevoerd over de prijsstelling, technische uitvoering, garanties en levertijden. Nader overleg over de uiteindelijke detaillering van de installatie volgt de komende weken. Bij een opdracht eind oktober kan de Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud voor het eind van 2014 in gebruik worden genomen.
 3. Met het bestuur van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud, de eigenaar van de Tennishal, is een “overeenkomst voor Opstalrecht” opgesteld met een looptijd van 20 jaar voor onze Zonne-EnergieCentrale op haar zuidelijke dak. inmiddels zijn marktconforme afspraken gemaakt over de jaarlijkse vergoeding. Het vestigen van het Opstalrecht voor de Zonne-EnergieCentrale zal in oktober notarieel gebeuren.
 4. Er worden veel individuele vragen gesteld over het project ZECK. Het Bestuur van Coöperatie ZECK zal de beantwoording verder structureren en zo veel mogelijk collectief beantwoorden d.m.v. de steeds te actualiseren FAQ-lijst. Deze lijst staat gepubliceerd op de projectpagina ZECK van valleienergie.nl/index.php/ZECK.

Het streven van Coöperatie ZECK en Coöp. ValleiEnergie is haar Leden te ontzorgen. Net als bij een individuele aanschaf van zonnepanelen op je eigen dak, zal ieder Lid zich in het contract verdiepen en de risico’s kunnen inschatten.

De jaarlijkse vermindering van de Energiebelasting is voor 10 jaar gegarandeerd. Niemand kan echter het aantal zonuren en elektriciteitstarieven 10 jaar garanderen!